Încă trei posturi scoase la concurs pentru Aeroportul Brașov – Ghimbav

Încă trei posturi scoase la concurs pentru Aeroportul Brașov – Ghimbav

1 100

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA a publicat miercuri, 31 mai, anunţurile privind organizarea la sediul Consiliului Judeţean Braşov (B-dul Eroilor nr. 5), a două concursuri de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi:

Un post vacant de asistent medical generalist, la Compartimentul Cabinet Medical

Condiţii specifice:  

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): Medicină, specializare: Asistență medicală generală, sau studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă, în specialitatea asistență medicală medicină generală;

– certificat de membru OAMGMAMR avizat și valabil la data concursului;

– asigurare de răspundere civilă profesională specifică personalului medical (malpraxis) în termen de valabilitate;

– certificat tip A5 privind starea sănătății;

– cunoștințe de limba engleză de nivel mediu;

– cunoștințe operare PC: Word, Excel etc;

– vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;

– disponibilitate pentru program de lucru inegal;

– să aibă însușiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, să aibă calități psihice necesare (spirit de observație, capacitate de comunicare etc.);

– respect pentru autoritate și ierarhie.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs adresat directorului general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA, conform modelului;

– fișa candidatului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– certificat de membru OAMGMAMR avizat și valabil la data concursului;

– asigurare de răspundere civilă profesională specifică personalului medical (malpraxis) în termen de valabilitate;

– certificat tip A5 privind starea sănătății;

– curriculum vitae, model comun european.

Două posturi vacante de îngrijitor, la Serviciul Asistență Managerială, Compartimentul Secretariat, Relații Publice, Registratură, Arhivă, Administrativ

Condiţii specifice:  

– studii generale sau studii medii;

– vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;

– să aibă însușiri de personalitate seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, să aibă calități psihice necesare (spirit de observație, capacitate de comunicare etc.);

– respect pentru autoritate și ierarhie.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– formular de înscriere la concurs, adresată directorului general al Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav R.A, conform modelului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

– copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

– copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

– copia carnetului de muncă, şi sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului;

– certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

– curriculum vitae, model comun european.

Anunţurile de concursuri, bibliografiile, atribuţiile posturilor şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi privind condiţiile specifice şi cele generale pentru ocuparea posturilor, documentele necesare, calendarul şi modalitatea de desfăşurare a probelor de concurs sunt disponibile pe site-ul Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav https://brasovairport.ro/anunturi/ şi pe cel al Consiliului Judeţean Braşov https://site.judbrasov.ro/cariera.php

Condiţii generale de participare la cele două concursuri:

a). persoana are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b). cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c). are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e). îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f). nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g). nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h). nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

D.D.

COMENTARII

  1. Concurs ridicător coborâtor barieră cale ferată
    Acar Păun
    Șef de gară

    Peste 50 de ani

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.