Primăria Braşov vrea să mărească cu nesimţire taxele pentru persoanele juridice

Primăria Braşov vrea să mărească cu nesimţire taxele pentru persoanele juridice

0 142

Consiliul Local va stabili impozitele și taxele începând cu anul viitor. În acest sens a fost publicat un proiect ce din păcate pentru braşoveni  cuprinde majorări substanțiale ale impozitelor pe clădiri, terenuri și chiar și pe mașini, dar și introducerea unor taxe noi, care nu se regăseau până acum, cum ar fi taxa de salvamont. Proiectul oferit în spaţiul public este semnat de inegalabilul primar, George Scripcaru.

Vă prezentăm în continuare proiectul de hotărâre transmis de Primăria Brașov:

(Iulian Rinder)

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședința ordinară din data de ……….

Analizând Referatul de aprobare nr. …………../ ………… al Primarului Municipiului Braşov,

în calitate de iniţiator;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

• art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;

• articolul 9 paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

• art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

• art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

• art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;

• art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

• HG nr. 77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montate si organizarea activitatii montane in munti;

• art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

• art. 491 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal.

• Hotărârii Consiliului Local nr. 322/2005 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, republicată;

• Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2015 privind zonarea Municipiului Brașov, republicată;

În temeiul prevederilor art 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c), art 139 alin (3) lit c), art 154 alin. (1), art 196 alin (1) lit a)și art. 243 alin (1) lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 2021, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Brașov și sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se stabilește o cotă adițională de 35% în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Se stabilește o cotă adițională de 0,1 % , respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice, prevăzute de art. 460 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(3) Se stabilește o cotă adițională de 0,5% respectiv o majorare de 38,462% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(4) Se stabilește o cotă adițională de 2,5% respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință , pentru clădirile deținute de persoanele juridice prevăzute la art. 460 alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(5) Se stabilește o cotă adițională de 20% pentru taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate prevăzută de art. 478 alin. 2 lit. a și b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(6) Criteriile în funcție de care se stabilesc cotele suplimentare prevăzute la alineatele (1), (2), (3) (4) și (5) sunt de natură economică cu impact asupra încasărilor la bugetul local al Municipiului Brașov.

Art. 3. (1) Se aprobă majorarea cu până la 500%, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local, potrivit art. 489, alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

Art. 4. (1) Se aprobă majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Brașov, potrivit art. 489, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărâre a Consilului Local.

Art. 5. (1) Contribuabilii persoane fizice și juridice de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Brașov, care prestează servicii de cazare sau care prestează servicii de transport pe cablu și alte asemenea, datorează taxa specială salvamont-salvare în munți și prevenirea accidentelor turistice, după cum urmează:

pentru servicii de cazare 2 lei/zi/turist.

pentru servicii de transport pe cablu 0.80% din veniturile încasate. (2) Se aprobă regulamentul privind impunerea, încasarea și utilizarea taxei speciale salvamont conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă declarația de impunere pentru taxa specială salvamont, formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 6. (1) Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov prin aplicarea unui tarif de 1 leu/zi/turist.

(2) Se aprobă regulamentul privind instituirea și utilizarea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Brașov, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă declarația decont pentru taxa specială pentru promovarea turistică, formular prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 7. (1) Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal se stabilesc pentru anul fiscal 2020 la valorile cuprinse în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă procedura privind modul de calcul și plata taxelor instituite în temeiul art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cuprinsă în anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

Art. 8. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456, alin.2, lit.m, respectiv clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice.

(2) Facilitățile prevăzute la alineatul (1) se acordă în baza HCL nr. 99/2012 privind aprobarea acordării de facilități fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a apartamentelor din blocurile de locuințe sau a imobilelor individuale.

Art. 9. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456 alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.

Art. 10. Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile prevăzute de art. 456 alin. 2 lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.

Art. 11. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute la art. 464 alin. 2 lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.

Art. 12. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute de art. 464 alin. 2 lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.

Art. 13. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru mijloacele de transport utilizate efectiv în domeniul agricol, potrivit art. 469, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform procedurii prevăzute în Anexa 8.

Art. 14. Nivelul bonificației acordată pentru plata cu anticipație stabilită potrivit art. 462, alin. 2, art. 467, alin. 2 și art. 472, alin. 2 se stabilește în procent de 5%.

Art. 15. În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce potrivit art. 470, alin. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 95%.

Art. 16. În vederea acordării facilităților prevăzute la art. 8-13, contribuabilii trebuie să depună documente justificative care să ateste situațiile respective până la 31 decembrie a anului precedent pentru care se solicită facilitatea fiscală.

Art.17. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art.18. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,

PRIMAR,

GEORGE SCRIPCARU

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.