OCS: Ordine mondială reprezentativă, democratică, justă, multipolară!

OCS: Ordine mondială reprezentativă, democratică, justă, multipolară!

0 147

Având în vedere asemănările sau coincidențele agendei regionale și internaționale actuale, statele membre OCS au reafirmat, astăzi, angajamentul pentru formarea unei ordini mondiale mai reprezentative, democratice, juste și multipolare, bazate pe principiile universal recunoscute ale dreptului internațional, multilateralismului, egalității și securității comune, în care să fie asigurate diversitatea culturală și civilizațională, cooperarea reciproc avantajoasă și egalitatea statelor, rolul central de coordonare aparținând ONU, se arată în Declarația de la Samarkand a Consiliului șefilor de stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), adoptată în Uzbekistan.
Între deciziile adoptate astăzi de liderii de stat ai OCS se regăsesc și aspecte care privesc securitatea energetică internațională, fiind subiliniată necesitatea respectării și garantării dreptului tuturor statelor la securitate energetică, dar și dreptul de a utiliza serviciile industriei energetice.
Apoi, trebuie subliniat că, începând de astăzi, Republica Islamică Iran a devenit membru cu drepturi depline al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, în timp ce Belarus, Maldive, Regatul Bahrain, Myanmar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, au primit statutul de țară observator sau partener al organizației.

Pe fondul situației dificile din domeniul securității energetice internaționale, a schimbărilor climatice, consecințelor pandemiei COVID-19, a crizelor regionale și măsurilor restrictive unilaterale care schimbă echilibrul dintre cererea și oferta de energie în întreaga lume, liderii OCS au arătat că este perturbată aprovizionarea lanțului de energie, ceea ce duce la fluctuații bruște pe piețele energiei și la creșterea semnificativă a prețurilor.
Pe acest domeniu, în funcție de condițiile și caracteristicile fiecărui stat, OCS suține utilizarea avantajelor comune și complementare ale combustibililor fosili și ale surselor de energie curată, în acest sens trebuind să fie crescute investițiile în explorarea și producția de combustibili fosili de către liderii petrolului, furnizorii de gaze și țările exportatoare.

Revenind la documentul final al reuniunii, liderii statelor membre reafirmă că susțin o evoluție globală care exclude abordările de bloc, ideologice și conflictuale, pentru rezolvarea problemelor dezvoltării internaționale și regionale, contracarând provocările tradiționale, netradiționale și amenințările de securitate.
În acest sens, liderii OCS susțin construirea unui nou tip de relații internaționale în spiritul respectului reciproc, justiției, egalității și cooperării reciproc avantajoase, precum și al formării unei viziuni comune privind crearea unei comunități cu un destin comun pentru omenire, formulă promovată în 2015 de președintele Chinei, Xi Jinping, și adoptată în cadrul unei rezoluții ONU, în 2017.

În Declarația de la Samarkand, liderii OSC susțin respectarea dreptului popoarelor la o alegere independentă și democratică a căilor proprii de dezvoltare politică și socio-economică, subliniind principiile care privesc respectul suveranității, independenței, integrității teritoriale ale statelor, neamestecul în treburile interne, neutilizarea forței sau amenințarea cu folosirea forței. În acest sens, a fost reafirmay angajamentul față de soluționarea pașnică a dezacordurilor și disputelor dintre țări, prin dialog și consultări.

Nu în ultimul rând, în document se reafirmă că OCS nu este îndreptată împotriva altor state și organizații internaționale, fiind deschisă unei cooperări ample, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei ONU, Cartei OCS și dreptului internațional, pe baza intereselor reciproce, pentru rezolvarea problemelor regionale și globale.

Lumea se schimbă, la nivel global
Declarația de la Samarkand a Consiliului șefilor de stat ai Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) debutează evidențierea faptului că lumea trece printr-o schimbare globală, intrând într-o nouă eră de dezvoltare rapidă și transformări pe scară largă, procese însoțite de întărirea multipolarității, interconexiunii și accelerarea ritmului de informatizare și digitalizare. Pe acest fond, sistemul modern de provocări și amenințări internaționale devine din ce în ce mai complex, fiind observată o degradare periculoasă a stării de fapt la nivel global, conflictele și crizele locale existente agravându-se, în timp ce apar altele noi.
În document se arată că instabilitatea și incertutudinile sunt exacerbate de creșterea decalajelor tehnologice și digitale, de turbulențele continue ale piețelor financiare globale, de scăderea globală a fluxurilor de investiții, instabilitatea lanțurilor de aprovizionare, creșterea măsurilor protecționiste și a barierelor puse în calea comerțului internațional.
Iată de ce, liderii OCS susțin că sunt necesare noi abordări pentru a promova o cooperare internațională mai echitabilă și mai eficientă și o dezvoltare economică durabilă, pentru formarea unei ordini mondiale mai reprezentative, democratice, juste și multipolare, bazate pe principiile universal recunoscute ale dreptului internațional, multilateralismului, egalității. OCS susține că este necesar să fie asigurată securitatea comună, cuprinzătoare și durabilă, diversitatea culturală și civilizațională, cooperarea reciproc avantajoasă și egală a statelor, cu rolul central de coordonare al ONU.

OCS, rol în asigurarea păcii, securității și stabilității
Ca o notă importantă a Declarației de la Samarkand, liderii OCS afirmă rolul multilateral cu autoritate și influență, activitățile vizând asigurarea păcii, securității și stabilității. Astfel, țările membre vor confrunta în comun noile provocări și amenințări în spațiul organizației, consolidând relațiile comerciale, economice, culturale și umanitare dintre țările membre, în baza “Spiritului Shanghai”: încredere reciprocă, beneficii reciproce, egalitate, consultări reciproce, respectul pentru diversitatea culturilor, lupta pentru dezvoltarea comună.

Statele membre OCS au reafirmat angajamentul față de lupta împotriva terorismului, separatismului și extremismului, declarând că vor continua eforturile pentru eliminarea condițiilor favorabile răspândirii terorismului, pentru blocarea canalelor de finanțare a terorismului, suprimarea activităților de recrutare și circulația transfrontalieră a teroriștilor, împotriva extremismul, radicalizarea tineretului, răspândirea ideologiei teroriste, precum și eliminarea “celulelor adormite” și a locurilor care sunt folosite ca adăposturi pentru teroriști.
Liderii OCS subliniază ca inadmisibilă ingerința în treburile interne ale statelor sub pretextul combaterii terorismului și extremismului, precum și inacceptabilă utilizarea grupurilor teroriste, extremiste și radicale în scopuri și interesul unor țări.

Suveranitatea națională a Internetului
Statele membre subliniază rolul-cheie al ONU în contracararea amenințărilor din spațiul informațional, pentru asigurarea unui spațiu informațional sigur, echitabil și deschis, construit pe principiile respectării suveranității statelor și a neintervenției în afacerile interne ale altor țări. În aceste sens, liderii OCS consideră că este important să se asigure drepturi egale pentru toate țările de a reglementa Internetul și dreptul suveran al statelor de a-l gestiona pe segmentul național.
În acest domeniu, statele membre se exprimă categoric împotriva militarizării sectorului ITC, sprijinind dezvoltarea unor reguli, principii și norme universale de comportament responsabil al statelor.

Respingerea legalizării consumului de droguri
Statele OCS au exprimat îngrijorarea cu privire la dezvoltarea amenințărilor cauzate de creșterea producției, traficului și abuzului de narcotice, utilizarea veniturilor din traficul de droguri ca surse de finanțare a terorismului. Statele membre observă că traficul de droguri și consumul non-medical reprezintă o amenințare la adresa securității și stabilității internaționale și regionale, o amenințare pentru dezvoltarea economică durabilă a statelor, pentru sănătatea și bunăstarea popoarelor și pentru exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

A fost subliniată importanța consolidării forțelor în lupta împotriva traficului de droguri și opunerea în comun în fața încercărilor de legalizare a consumului de droguri în scopuri non-medicale, pe baza inacceptabilității legalizării drogurilor, care este considerată o încălcare flagrantă a celor trei convenții internaționale relevante.

Neproliferare nucleară, spațiu cosmic fără arme
Statele membre OCS, care sunt parte la Tratatul de Neproliferare a Armamentului Nuclear susțin respectarea strictă a prevederilor tratatului, promovarea cuprinzătoare și echilibrată a tuturor obiectivelor și principiilor enunțate în acesta, întărirea regimului global.
Totuși, statele OCS atrag atenția asupra faptului că dezvoltarea unilaterală și nerestricționată de către diferite țări, individual sau în grupuri de state, a sistemelor globale de apărare antirachetă are un impact negativ asupra securității și stabilității internaționale. Acestea sunt considerate încercări inacceptabile pentru asigurarea propriei securități, în detrimentul securității altor state.
Statele membre consideră că intrarea rapidă în vigoare a Protocolului privind asigurările de securitate la Tratatul privind zona fără arme nucleare din Asia Centrală, pentru toate statele semnatare, va reprezenta o contribuție semnificativă la asigurarea securității regionale și la consolidarea neproliferării nucleare.
Pe de altă parte, statele OCS susțin menținerea spațiului cosmic liber de orice tip de arme și afirmă importanța respectării stricte a regimului juridic actual, care prevede utilizarea exclusiv pașnică a spațiului cosmic.
Pentru aceasta a fost subliniată necesitatea unui instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic, care să sporească transparența și să ofere garanții credibile pentru a se preveni o cursă a înarmărilor și pentru a nu se ajunge ca vreo țară să plaseze arme în spațiul cosmic.

Interzicerea producerii și stocării armelor biologice
Statele OCS au subliniat importanța Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii și stocării armelor biologice și cu toxine și asupra distrugerii acestora (BTWC) ca unul dintre pilonii arhitecturii globale de securitate. De aceea a fost subliniată necesitatea aderării stricte la BTWC, inclusiv prin adoptarea unui protocol la convenție care să prevadă un mecanism eficient de verificare.
Pe de altă parte, țările OCS se opun creării oricăror mecanisme care dublează funcțiile BTWC, inclusiv cele referitoare la competența Consiliului de Securitate al ONU.

Sprijin pentru Afganistan
Un pasaj important al Declarației de la Samarkand vizează soluționarea cât mai rapidă a situației din Afganistan, fiind necesară stabilirea Afganistanului ca stat independent, neutru, unificat, democratic și pașnic, liber de terorism, război și droguri.
Statele membre consideră că este esențială instituirea unui guvern incluziv în Afganistan, care să includă reprezentanți ai tuturor grupurilor etnice, religioase și politice din societatea afgană.
Având în vedere situația umanitară din Afganistan, țările OCS au cerut continuarea eforturilor pentru asigirarea de asistență poporului afgan.

Îmbunătățirea guvernanței economice globale
Legat de situația economică globală, statele OCS reafirmă în Declarația de la Samarkand importanța îmbunătățirii arhitecturii guvernanței economice globale, consolidarea un sistem comercial multilateral deschis, transparent, echitabil, incluziv și nediscriminatoriu, bazat pe principiile și regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).
OCS susține dezvoltarea unei economii mondiale deschise, opunându-se acțiunilor protecționiste și restricțiilor comerciale care contravin principiilor OMC, care subminează sistemul comercial multilateral și amenință economia globală.
De asemenea, a fost subliniat că aplicarea unilaterală a sancțiunilor economice, altele decât cele adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, este incompatibilă cu principiile dreptului internațional, având un impact negativ asupra țărilor terțe și a relațiilor economice internaționale.
Iată de ce, statele OCS solicită OMC să devină mai eficientă ca platformă cheie pentru discutarea agendei comerciale internaționale și adoptarea regulilor sistemului comercial multilateral. Pentru aceasta este necesară o reformă incluzivă a OMC cât mai curând posibil, cu accent pe dezvoltarea și adaptarea acesteia la realitățile economice moderne, precum și implementarea eficientă a funcțiilor de monitorizare, negociere și soluționare a litigiilor.

Creșterea ponderii monedelor naționale
Un element important în planul relațiilor și schimburilor economice între statele membre OCS vizează dezvoltarea potențialul Consiliului de Afaceri și al Asociației Interbancare OSC, una dintre principalele direcții de acțiune vizând deblocarea pe deplin potențialului investițional al organizației, continuarea consultărilor privind înființarea Băncii de Dezvoltare OSC și a Fondului de Dezvoltare (Contul Special) al Organizației.
Mai mult, este subliniată adoptarea foii de parcurs pentru creșterea treptată a ponderii monedelor naționale în decontările reciproce, fiind dorită extinderea acestei practici.
În finalul Declarației de la Samarkand se mai arată că președinția OCS va fi preluată de India, următoarea reuniune a Consiliului liderilor statelor membre urmând să aibă loc în 2023.

Dan Tomozei
Sursa: dantomezei.ro

COMENTARII

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.